I see what you\'re trying to do ;)

Polityka prywatności

Witam na stronie poświęconej ochronie Twojej prywatności. W mojej branży to bardzo ważna sprawa, którą traktuję z pełną powagą. Znajdziesz tutaj informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a także o innych, istotnych kwestiach dotyczących Twojej prywatności.

Zapraszam do lektury. Po jej zakończeniu będziesz pewien, że Twoje dane osobowe są lub będą u mnie bezpieczne.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Administrator
Ja, czyli
Dariusz Jankowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Jankowicz ART OF MIND, jestem administratorem Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe
Możesz się ze mną skontaktować wedle swojego wyboru: mailowo na adres
office@artofmind.pl, telefonicznie pod numerem +48 697 573 991, poprzez profile na portalach społecznościowych: https://www.facebook.com/aomdrawings, poprzez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie www lub pisemnie na adres ul. Juliusza Lea 37/9, 30-052 Kraków.

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:
1. obsługi prowadzonych przeze mnie profili na portalach społecznościowych, w tym odpowiadania na Twoje komentarze lub pytania,
2. obsługi zapytań, które do mnie przesłałeś (np. mailowo lub poprzez formularz kontaktowy), w tym odpowiadania na te zapytania,
3. nawiązania przez nas współpracy, w tym zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania,
4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
5. zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych przeze mnie stron www (http://www.artofmind.pl/ i http://aomcustoms.pl/) oraz profili na portalach społecznościowych, w tym bezpieczeństwa informacji i przeciwdziałania naruszeniom, ewentualnie obrony przed roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
– zawarcie z Tobą umowy i jej wykonanie – dla nawiązania przez nas współpracy,
– przepisy prawa, w tym przepisy o podatkach i rachunkowości – dla wykonania obowiązków wynikających z tych przepisów,
– mój prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest realizacja pozostałych celów wskazanych powyżej.

Twoje prawa
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawa żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy bycia zapomnianym. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest:
– mój prawnie uzasadniony interes administratora – masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację,
– zawarcie z Tobą umowy i jej wykonanie – masz prawo przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się ze mną w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej.
Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Odbiorcy danych
Jeśli nawiążemy współpracę, to przekażę Twoje dane osobowe mojemu dostawcy usług księgowo-podatkowych. Ponadto, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, mogę przekazywać Twoje dane osobowe właściwym organom państwowym.

Okres przechowywania danych
Jeśli nawiążemy współpracę, to będę przechowywał Twoje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa (np. podatkowych, rachunkowych) lub do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (przez dłuższy z tych okresów). W pozostałych przypadkach przechowuję Twoje dane osobowe przez czas trwania naszych bieżących kontaktów (np. subskrybowania profili, wymiany korespondencji, odpowiedzi na pytania), a następnie przez okres roku.

Skutki niepodania danych
Podanie mi Twoich danych osobowych jest warunkiem nawiązania przez nas współpracy, a także realizacji innych celów wskazanych w pkt. 3 powyżej. Bez nich nie będę mógł tego zrobić.

Serdeczne dzięki za dobrnięcie do końca tekstu Mam nadzieję, że kwestia ochrony danych jest dla Ciebie jasna, a nasza współpraca będzie owocna i długotrwała.

Dariusz Jankowicz

ART OF MIND